Menu Zavrieť

Škola základ života

Vždy a to myslím skutočne vždy, teda na čas, ktorý si pamätám, som mal vo veľkej úcte učenie a učiteľov. Možno sa teraz niektorí moji pedagógovia zasmejú, niektorí v hrobe obrátia, no je to fakt. A nie len preto, že aj moja mamka celý život a na záver života aj ocko boli učitelia. A jedným dychom tiež musím povedať, že som najlepším žiakom a študentom nebol, aspoň čo sa týka známok. Mal som v hlave kamarátov, šport, dievčatá, knihy, kino a až potom potom domáce úlohy. Moje detstvo a študentstvo bol raj na Zemi. Malé slovenské mesto v minulom storočí ponúkalo všetko čo človek potreboval aj nepotreboval. Aspoň ja to tak cítim. Veď mať skvelých rodičov, babku, super brata, super sestru, more, more kamarátov a kamarátok, lesy, vodu, lúky na dosah, čo viac človek môže chcieť. Knižnica otvorená od rána do večera, v kine filmový klub, futbal, tenis, volejbal, atletika za rohom, úplný sen.

Môj detský raj

Ach jaj, vzdychnete si. Ďalší nostalgik. Nepriem sa, pri tých spomienkach sa mi tlačia slzy do očí. Vlastne, vrátim sa k téme. školu som mal rád. Napriek veciam, čo vidím až teraz, je mojou súčasťou. Mal so šťastie na učiteľov, profesorov. Smejem sa tíško, keď si spomeniem na hlášky ” Miro vieš koľko stojí plemenný býk? Čo všetko mohli mať rodíčia, keby namiesto teba mali toho býka”. Mal pravdu moja odpoveď nestála za nič, vlastne Za päť, no smiali sme sa. Ako by reagovali deti zo svojimi rodičmi dnes? Mohol by dotyčný učiteľ, vlastne profesor učiť ďalej?

Moja škola

Iste svet ide dopredu a to je dobre. Keď vidím ako dnešné deti zvládajú výpočtovú techniku (aký archaický výraz že?!), tíško závidím. Majú to v génoch. Zároveň však vidím (žijem teraz v podstatne väčšom meste) ako ich ráno vozia rodičia do školy, každého osobitne. Naštartujú svoje autá a ide sa. Odôvodnenie, je nebezpečná doba, koho všetkého by mohli stretnúť. Potom počúvam mojich známych aj menej známych, ktorý sa rozhodli pre poslanie učiteľa, o individualizme, nespratnom chovaní, o ambicióznych rodičoch. To im už hlasno nezávidím. Netvoríme tú doby my? My všetci?

Čo je to šťastie?

A pritom sme ľudia, ľudia jedného rodu. Každé dieťa, z každého kúta Zeme je naše. Každé, každučké by malo mať svoju “školu”. A má? Niekde nemá ani vodu!

Trošku iná škola, však!

Ako ľudský rod, sa vyvíjame, aj škola už musí byť iná ako za mojich školských liet. To chápem. Lenže základná hodnota by mala zostať nemenná a tou je “ľudskosť“. Naše deti a tým mám na mysli všetky deti sveta majú predsa právo na svoj kúsok raja. Na kamarátov. Na cestu do školy v kolektíve, na delenie si desiaty, na pokukovanie po dievčatách a opačne po chlapcoch. A majú mať právo na život v mieri.

Doprajme im život aký máme my!!!

Jednotlivec je slabý, ale my sme predsa spoločnosť. Prečo sa potom necháme rozdeľovať. Nerodíme sa rozdielny, delí nás spoločnosť. Čiže zase my! Ozaj sme tak slabí, že musíme byť otrokmi starého myslenia. Myslenia, ktoré nám pomohlo sa dostať až k našej prítomnosti. Len už nestačí, treba nové! Žiadne peniaze sveta, žiaden zisk nenahradí naše sny. Každý z nás, keď sa trochu zamyslí a spomenie si na svoj detský sen vytvori akciu. A vo vesmíre platí “aká akcia, taká reakcia”

    Mysli se nejvýš – a nad tebou
    hvězd jako vřesných zvonců -,
a kdybys byl jako Slunce stár,
    nedomyslíš se konců!
        Klečím a hledím v nebe líc,
        myšlénka letí světům vstříc –
        vysoko – převysoko –
            a slza vhrkla v oko.

Jan Neruda
Písně kosmické

. Spomeňme si na náš detský raj. Podelme sa oň. Potom budeme mať silu aj vymyslieť spôsob ako najlepšie učiť naše deti.

Zamyslime sa !!!!!!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

School the foundation of life

Always and I mean always, the time that I remember, I always respected teaching and teachers. Maybe now some of my teacherslaugh out loud, some of them turn in the grave, but it is a fact. Not only because my mom for whole life and my dad in the last period of his life were teachers. And I also have to say that I was not the best pupil and later studentwhen talking about marks. My head was full of friends, sport, girls, books, movies and only after homework. My childhoodand studenthood was the heaven on earth. A smalltown in the last century offered everythingone should need and do not need. At least I feel it so. To have great parents, grandma, wonderfulbrother, great sister, sea, plenty of great friends, forests, water, meadows around – can one wish for more? Library openedfrom the morning till the evening, cinema club in movies, football, tennis, volleyball, athletics behind the corner, what a dream. 

My child’s paradise

Ouch, you sighed. Another nostalgic. I do not hate myself, and in those memories I’m tearing my eyes. Actually, I’m going back to the topic. I liked school. Despite the things I see now, it’s my part. He was lucky with teachers, teachers. I laugh softly, when I think of buzz “Miro know how much is a breeding bull? What else could be a parent, if instead you had the bull.” He was right my answer lousy, actually The five, but we laughed. How would children react from their parents today? Could concerned teacher, professor actually learn next?

My school

Sure, the world around us moves forward, and that is great. When I see how children nowadays manage the IT technologies (what an oldexpression, right?), I am slightly jealous. It is in their genes. On the other hand,I also see (I live currently in a biggercity) how they are escorted to school by their parents, each one separately. They put on the engine and go. The reason is that the world nowadays is a dangerous place and they could meet with weird people. Then I listen to my friends and relatives that have decided onthe position of the teacher, about individualism, badbehavior,andambitious parents. For this – I am not jealous anymore. Isn’t it us who creates this period? 

What is happiness?

All of us are people, people of one breed. Every child from every corner on Earth is ours. Every, everyone should have its “school”.And does it have? Some parts of the world there is not even the water! 

A little different school, however!

As human beings, we develop, andthe school should also bedifferent as with my youth age. I understand it. But the basic value should be the same, andthat is “humanity”.Our children and by it I mean all the children all over the world have the right to their piece of paradise. To have friends.To go to school with other kids, to share the snacks, to check on the girls and vice versa, the boys. And they should have the right to live in the peace. 

Let’s give them the life we have!!!

The individualis weak, but we are society though. Why we let us be divided.We are not born different; the societydiffers us each. So again, us! Are we that weak to be the slaves of the old fashioned thinking?The thinking that brought us to our present. It is not enough anymore; weneed a new one! No money of the world, no benefit do not replace our children’sdreams. All of us when thinking a little but and revive our childhooddreams, create an action. And in the universe is a rule “action-reaction”.

    Mysli se nejvýš – a nad tebou
    hvězd jako vřesných zvonců -,
a kdybys byl jako Slunce stár,
    nedomyslíš se konců!
        Klečím a hledím v nebe líc,
        myšlénka letí světům vstříc –
        vysoko – převysoko –
            a slza vhrkla v oko.

Jan Neruda
Písně kosmické

.Recall our children’s paradise. Share it. Then we have also the power to think of the way how to teach our kids the best way

Think about it !!!!!!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Школа – основа жизни

Всегда,на самом деле всегда буду вспоминать то время,когда я испытывал глубокое уважение к учебе и к учителям.Может быть, некоторые из моих учителей будут смеяться, некоторые даже перевернутся в могиле, но это факт. И это не только потому что моя мама всю жизнь и до конца жизни ,так-же и отец,были учителями. И на одном дыхании,также должен сказать, что был не самым лучшим учеником , по крайней мере, что касается отметок. В голове у меня были друзья, спорт, девушки, книги, кино, а только потом домашние задания. Мое детство и мои школьные годы, были раем на Земле. Небольшой словацкий городок в прошлом веке, предлагал все, что человеку  было нужно и не нужно.По крайней мере, я это так чувствовал. На самом деле иметь замечательных родителей, бабушку, супер брата, супер сестру, море, море друзей и приятелей, лес, реку, луг перед собой…, что больше может желать человек! Библиотека, которая открыта с утра до вечера, кинотеатр, футбол, теннис, волейбол, лёгкая атлетика -сбывшаяся мечта!

Рай моего ребенка

,,О, да!…”- вздохнув, скажешь ты.,,Ещё один, заболевший настальгией.”

Не скрою, при этих воспоминаниях у меня наворачиваются слезы на глазах. Но возвращюсь к теме. Я любил школу. Несмотря на то, что я вижу сейчас, это частичка меня. Мне повезло с учителями и  преподавателями. Я улыбаюсь, когда вспоминаю на такие слова,как:«Миро,ты знаешь, сколько стоит чистокровный бык? Что только могли бы иметь твои родители, если бы у них был этот бык,наместо тебя? ” Это правда, мой ответ , на самом деле, был на двойку, но мы смеялись. Как бы сегодня дети и их родители отреагировали на это? Мог ли бы такой учитель далее продолжать преподавать?

Моя школа

Мир движется вперед, и это хорошо. Когда я вижу, как современные дети управляют вычислительной техникой (что за архаичное выражение,правда?!), завидую им. Это у них в генах. В то же время, однако, я вижу (сейчас я живу в гораздо большем городе), как родители отвозят их в школу по утрам,каждого по отдельности. Они заводят свои машины и едут. Причина – опасное время в которое мы живем, что только может произойти. Затем я слушаю своих знакомых и менее знакомых, которые выбрали миссию учителя,которые говорят о индивидуализме,неподобающем поведении,о амбициозных родителях. Я не стесняюсь говорить об этом вслух. Разве не мы создали эти времена? Не все ли мы?

Что такое счастье?

И мы люди, люди одного роду. Каждый ребенок со всех уголков Земли – наш. У каждого, у каждого должна быть своя “школа”. А есть ли? У некоторых даже нет воды!

Немного другая школа, хотя!

Как человеческий род, мы идём вперед и школа должна отличаться от моей. Я понимаю это. Но основная ценность должна остаться неизменной, и это «человечность». Наши дети, я имею в виду,все дети мира имеют право на свой кусочек рая.Имеют право на друзей,с которыми будут ходить вместе в школу,с которыми могут поделиться , играть, заглядываться на девчат и соответственно девчата на мальчиков. Должны иметь право на мирную жизнь.

Давайте дадим им жизнь, которую мы имеем!!!

Человек сам по себе слаб, но мы всё-таки общество. Зачем делиться друг от друга? Мы не раждаемся разделенными, нас разделяет общество. Итак,снова мы! Неужели мы настолько слабы, что стали рабами такого мышления. Мысли, которые помогли нам добраться до нашего состояния.Достаточно, необходимо что-то менять! Никакие деньги, никакая прибыль не заменят наши мечты! Каждый из нас, немного вспомнив свои щастливые детские дни, захочет действовать.А во вселенной действует закон об акции и реакции.

    Mysli se nejvýš – a nad tebou
    hvězd jako vřesných zvonců -,
a kdybys byl jako Slunce stár,
    nedomyslíš se konců!
        Klečím a hledím v nebe líc,
        myšlénka letí světům vstříc –
        vysoko – převysoko –
            a slza vhrkla v oko.

Jan Neruda
Písně kosmické

. Давайте вспомним наш детский рай! Давайте поделимся этим! Тогда у нас будут силы придумать способ, как лучше всего учить наших детей.

Давайте задумаемся !!!!!!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

%d blogerom sa páči toto: