Menu Zavrieť

Skrytý odkaz Bitcoinu

Zatiaľ posledný pokus ako vytvoriť kameň mudrcov, čo by pretvoril olovo na zlato, Bitcoin je na pokraji spľasnutia.  Čo nám ale táto bublina priniesla? Určite podporila predstavu, ktorá sa v krajinách západnej pologule stále viac udomácňuje. A to, že bez práce sú koláče. 

Či už formou špekulácie, alebo povestným ťažením, si skutočne mnoho ľudí zarobilo nemalé peniaze. Tí ale vystihli zeitgeist. Alebo, ako hovoria surferi, nabehli na správnu vlnu v správny čas. Pokles cien naznačuje, že sa tieto dvere zatvárajú.

Rozdielom oproti ostatným finančným bublinám je však najmä príležitosť použiť automat aby sám zarábal peniaze.  Ľudia ktorý sa rozhodli túto príležitosť využiť si naozaj prví krát mohli vyskúšať, aké to je mať plne automatizovanú továreň na peniaze u seba doma.

Predstavme si ale, keby tento automat nesprostredkúval iba platby alebo šifroval dáta. Ak by totižto niekto využil plný potenciál automatizácie a vytvoril produkciu nie fiktívnych peňazí ale skutočných výrobkov, čo všetko by nám to mohlo poskytnúť?

Už v dnešnej dobe je produkcia veľkého spektra výrobkov automatická. S nástupom umelej inteligencie a vyspelého softvéru, sa ale automatizujú aj nevýrobné oblasti. Podľa portálu priemysel.info dokáže automatický softvér vykonať až 20-krát viac administratívnych operácií ako ľudský úradníci a to o 17 percent vyššou presnosťou. Náklady sú pri niektorých operáciách nižšie až o 15 percent. Investíciu do robotov si však zatiaľ môžu dovoliť iba veľké firmy. Tá má ale vysokú návratnosť a aj keď virtuálna pracovná sila nie je neomylná neustále sa zdokonaľuje.

Je možné že časom sa budú automatizovať aj procesy spojené s marketingom a predajom.  Rozsah tohto článku nedovoľuje úvahy o konkurenčnom prostredí kde bude zápasiť jedna umelá inteligencia proti druhej o miesto na trhu. Dovoľuje nám sa však zamyslieť aké by asi bolo vlastniť samostatne riadiaci sa podnik a aká by bola naša úloha vo svete v ktorom by to bolo možné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

The hidden message of Bitcoin

So far, the last attempt to create a sorcerers stone, which would turn lead to gold, Bitcoin is about to burst like a bubble. But what did this bubble bring to us? It indeed supported an idea that is becoming more and more familiar in the countries of the western hemisphere. And also no pain, no gain. 

Whether by speculation or by honest mining, many people gained a lot of money. But they have captured the period of the zeitgeist. Or, as the surfers say, they caught the right wave at the right time. The decline in prices suggests that this door is about to be closed.

However, the difference compared to other financial bubbles is the opportunity to use the machine to earn money automatically. People who have decided to take this opportunity were able tried for the first time what is it like to have a fully automated cash machine in their homes.

Let’simagine that this machine is not just realizing the payments or encrypting data. If someone exploited the full potential of automation and produced non-fictitious money but real products, what could it provide for us?

Nowadays the production of a wide range of products is automatized. With the progress of artificial intelligence and advanced software, non-productive areas are also automated. As per portal of industry.info portal, automated software can perform up to 20 times more administrative operations than human clerks, being 17% more accurate. Costs for specific operations are down by 15 percent. However, large companies only caninvestinrobots. But it has a high return period, and although the virtual workforce is not infallible, it is continually improving.

It is possible that the marketing and sales processes will also be automatedover time. The size of this article does not allow any speculations of a competitive environment where one artificial intelligence will compete against the other on the market position. However, it allows us to think about what it would be like to own a business managing itself alone, and what would be our role in the world where it would be possible.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Скрытое послание Биткойна.

В попытке найти философский камень, который превратил бы олово в золото, Биткойн оказался на грани провала.Что принес с собой этот мыльный пузырь? Определенно идею, ставшую популярной на западном полушарии – что всё-таки существует “бесплатный завтрак”.

Будь формой спекуляции, или общедоступными методами, многие люди на этом действительно заработали немало денег. Но они уловили зейтгейст. Или, как говорят серферы, они уловили подходящую  волну в подходящий час. Снижение цен говорит о том, что  двери в мир биткойна начали закрываться

Однако разница по сравнению с другими финансовыми мыльными пузырями заключается в возможности использовать  торговый автомат, который зарабатывал бы деньги сам. Люди, которые решили воспользоваться этой возможностью, впервые попробовали создать полностью автоматизированную фабрику по производству денег у себя дома.

Представьте, что этот  торговый автомат не просто осуществляет платежи или шифрует данные. Если бы кто-нибудь решил воспользоваться всем потенциалом автоматизации и производил не фиктивные деньги, а реальные продукты, что это могло бы нам дать?

В настоящее время производство широкого ассортимента продукции является автоматическим. С появлением искусственного интеллекта и передового программного обеспечения непроизводственные области также автоматизированы. По данным портала priemysel.info, автоматизированное программное обеспечение может выполнять в 20 раз больше административных операций, чем сотрудники, что на 17% точнее. Затраты на некоторые операции снижаются до 15 процентов. Однако только крупные компании могут инвестировать  в роботов, но это имеет высокую отдачу. И хотя виртуальная рабочая сила не является непогрешимой, она постоянно совершенствуется.

Вполне возможно, что с течением времени процессы маркетинга и продаж также будут автоматизированы. Объем этой статьи не позволяет рассмотреть конкурентную среду, в которой один искусственный интеллект будет конкурировать на рынке с другим. Тем не менее это позволяет нам думать о том, на что было бы похоже иметь собственный самоуправляемый бизнес, и какова была бы наша роль в мире, где это было бы возможно.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

%d blogerom sa páči toto: