Menu Zavrieť

Tí druhí a my……..

21. storočie. Na jeho začiatku sa zdalo, že ľudstvo ide nezadržateľne vpred. Rozvoj technológie, nove vedecké poznatky temer vo všetkých disciplínach. Politika spájania viedla pred rozdeľovaním, počet vojen klesal. Optimizmus v mojej duši rástol. Dokonca som si myslel, že začneme brať vážne v potaz aj závery “Rímskeho klubu” a začneme sa venovať ochrane nášho životného prostredia. V roku 2000 sa zdalo, aspoň mne všetko nalinkované. Pravda bola a je niekde inde. Vôbec som vtedy nebral v zreteľ systém založený na dosiahnutí zisku za každú cenu.

Ako človek, ktorý mal skúsenosť so životom v odlišnom politickom systéme. Ako človek, ktorý ho kritizoval,som prechod do systému, opozičného, privítal. Bez znalosti jeho základnej vlastnosti “silnejší berie”. Nechcem teraz ani nostalgicky ani politologicky riešiť, v ktorom z nich sa mi lepšie dýchalo.

Veď to…..

Zvlášť keď som rokmi dospel k názoru, že jeden je ako druhý. Obidva sú založené na vlastníctve výrobných prostriedkov a zdrojov. Rozdiel je len v správe a kozmetický. Spočíva vo výraze vládnucej triedy. No základná nespravodlivosť, nerovnosť je obsiahnutá aj v jednom, aj v druhom.

Individualizmus ako základný postulát súčasnej etapy vývoja ľudskej spoločnosti prispel k stratám mnohých hodnôt. Rozšírenie majetkovej a sociálnej nerovnosti. Rozvoj sebeckého úspechu ako základného kameňa spoločnosti prináša zo sebou problémy a zmeny doteraz nepoznané. Zároveň vracia princípy a riešenia o ktorých som si myslel, že sú len dejinami.

Vážne to chceme?

Pohľad z vesmíru nám ukazuje svet bez hraníc. Namiesto reflektovania tohoto poznatku, vznikajú hranice nové a to nie len na mapách ale aj v hlavách. Bujne rasizmus, propagovanie nerovnosti medzi pohlaviami. Nerešpektujú sa práva druhého človeka len na základe jeho sexuálnej orientácie. Náboženské spolky samy seba nazývajú “jedinými a tak jedine správnymi vykladačmi viery”, druhý názor, druhý náhľad je prinajmenšom škodlivý a prinajhoršom je potrebné ho zničiť. Že ide o ľudí je druhoradé.

Strach o holú existenciu. Prežitie. Vyhovuje mocným vtedy, keď riešenia hľadáme v rámci systému. Radi nám ho ponúkajú. Z každej strany znie úspešným patrí svet. Silnejší vyhráva. A čo tí ostatní, čo s nimi? Kde sa vytratila povinnosť náčelníka zabezpečiť jedlo a prístrešie? Nie je to dnes naopak? Koľko za bývanie platíte Vy? A čo tí na ktorých bedrách vlastne tento systém vyrástol? Tie tisíce bezmenných čo otrocky deň čo deň pracujú za odmenu čo ani vo sne nevyjadruje hodnotu ich práce a nemajú šancu sa z toho vymaniť? A keď sa pokúsia, sú označení za anti systémových, buričov, kverulantov, rojkov, utopistov.

O čo je to takto lepšie !!!!!!!!

A keďže zisk nadovšetko, nadhodnota je základ, prestávame rešpektovať aj možnosti našej domoviny, nášho sveta našej Zeme. Zemeguľa môj rodný svet. Kedy to pochopíme? Že je len jedna. Teda tá naša, lebo podľa mňa sú aj iné svety. Zatiaľ však nie pre nás, nevieme sa k nim totiž dostať. Ha! Vzhľadom na vyššie napísane vlastne dobre, ešte by sme tým “druhým” ten ich svet zničili. To radšej zostaňme tu. Dotiaľ kým nezmúdrieme a nevyriešime to tu na našej guli.

Našťastie je aj druhá strana mince. Keď vidím tú malú slečnu Grétu mám nádej. Keď vidím môjho známeho Mareka a samozrejme stovky, tisíce ďalších čo, každý z nich po svojom Greenpeace,  Limity sme my, TVP Česko-Slovensko Project Group, OSN, Project Venus,A2larm a ďalších, ktorých pre nedostatok miesta a poznania, nie som schopný vymenovať, sa snažia zmeniť našu Guľu k lepšiemu, mám nádej. Nádej vo svet pre všetkých ľudí. Nádej v radosť. Nádej v šťastie. Nádej, že si nájdeme miesto vo vesmíre. A tí “druhí” sa nás nebudú musieť báť!!!

A skutočne pre všetkých 😀😀🌍🌏🌎

Zamyslime sa!!!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

The others and us……..

21st century. In its beginning, it looked like human beings go straight forward. The development of technologies, new scientific knowledge almost in every field. The politics of connection was prioritized than division, fewer wars were taken place. Optimism in my soul was endless. I even thought that we start to be serious also about the results of “Roman club” and start to pay attention to the protection of our environment. In 2000, as it seemed for me, everything was linked well. The truth was and is somewhere else. At that time, I didn’t consider the system based on gaining profit at any cost. 

As an individual with the experience from the different political establishment. As an individual who criticized it, I welcomed the transformation into the opposite system. Without any knowledge of its essential feature “strong takes it all”. I do not want to even start to think about nostalgically or politically, which one was better to live in ….

Exactly…..

Especially when the years passing by proved that there is no difference between those two. Both of them are based on the propriety of production tools and sources. The difference is only the management and how does it look. It is hidden in the expression of the leading line. But the fundamental unfairness, no equality is in both of them, one or the other. 

IIndividualism, as a basic postulate of the current stage of human society development, has contributed to the loss of many values. Expanding property and social inequalities. The development of selfish success as a cornerstone of society brings problems and changes not yet known. At the same time, it replies with the principles and solutions that I thought were just history.

Is this what we really want?

A view from space shows us a world without any borders. Instead of reflecting this knowledge, new boundaries arise, not only on maps but also in heads. Racism rises, promoting gender inequalities. The rights of other people are not respected, solely based on their sexual orientation. Religious associations call themselves “the only and so only proper interpreters of faith”, the second opinion, the latter view is harmful and it needs to be destroyed. That these are also people, nobody cares. 

Fear of existence itself. Survival. It fits the influential people when we look for solutions within the system. They like to offer it to us. From each side we hear hat only to the successful the world belongs. Stronger wins. What about the others, what about them? Where has come the chief’s obligation to provide food and shelter for the others? Isn’t it the opposite today? How much do you pay for housing? And what about you, responsible for this system actually grow up? Those thousands of nameless souls who slave day after day work for a reward that doesn’t even cover the value of their work and has no chance of getting out of it? And when they try to do so, they are labeled as anti-systemic, rebels, haters, dreamers, utopists.

What is it like better !!!!!!!!

Since the profit is above all, surplus-value is the foundation, we also cease to respect the possibilities of our homeland, our world, of our Earth. The globe is my natural world. When will we understand it? That there’s only one. Ours only because I think there are other worlds. But not for us yet, because we cannot get to them. Ha! Considering the above, well written, we would still “destroy” their world probably. Let’s stay here. Until we will be smarter and we solve it here on our mother earth. 

Fortunately, there is also the other side of the coin. When I see the little Greta, I feel hope. When I see my friend  Marek and of course hundreds, thousands of others like for example Greenpeace,  Limity sme my, TVP Česko-Slovensko Project Group, OSN, Project Venus,A2larm and others whose due to the lack of space and knowledge, I am not able to mention, trying to change our place to live for the better one, I feel hope. Hope in the world for all people. Hope in joy. Hope in happiness. Hope to find our place in the universe. And the “others” will not have to be worried of us !!!

And indeed for all 😀😀🌍🌏🌎

Think about it !!!!!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Другие и мы …… ..

21 век. В его начале человечество, казалось, неумолимо двигалось вперед. Развиваются технологии и новые научные знания практически во всех дисциплинах. Политика соединения доминировала над разделением, а количество войн уменьшилось. Оптимизм рос в моей душе. Я даже думал, что мы серьезно отнесемся к выводам «Римского клуба» и начнем защищать окружающую среду. В 2000 году казалось, по крайней мере, мне, что все  между собой ладит, но правда была и есть где-то еще. В то время я не видел систему, основанную на получении прибыли любой ценой.

Как человек, который жил в другой политической системе, как человек, который её критиковал, я приветствовал переход к оппозиционной системе, не зная её основной ценности – «выживает сильнейший ». Я не хочу вдаваться в ностальгию и в политологию, думать о том, где я легче дышал…

Так что …

Я пришел к выводу, что эти две системы были похожи между собой. Обе основаны на владении средствами и ресурсами. Разница только  формальная. Во главе  правящий класс, а фундаментальная несправедливость и неравенство заключены и в той  и в другой системе.

Индивидуализм, как основной постулат современного этапа развития человеческого общества, способствовал потере многих ценностей. Расширяется имущественное и социальное неравенство, увеличение эгоистичного успеха, как краеугольного камня общества, приносит с собой проблемы и изменения, которые еще не до конца известны. В то же время возвращаются принципы и решения, которые, как я думал, были просто историей.

Мы действительно этого хотим?

Вид из космоса показывает нам мир без границ. Вместо того, чтобы отражать это знание, новые границы возникают не только на картах, но и в головах. Буйный расизм, поощрение полового неравенства,несоблюдение прав человека из-за его сексуальной ориентации. Религиозные объединения называют себя «единственными и  единственно правильными толкователями веры», второе мнение, по крайней мере, вредно и в худшем случае должно быть уничтожено.А то что речь идёт о человеке…

Страх перед незащищённым существованием. Выживание. Сильным выгодно, когда мы ищем решения в системе. Они любят предлагать нам её. С каждой стороны слышим, что  успешным принадлежит мир ,а сильнейший побеждает. А как насчет других, как насчет них? Где исчезла обязанность сильного предоставить еду и кров? Разве сегодня не наоборот? Сколько Вы платите за жилье? И что те, на плечах которых  выросла эта система? А те тысячи неизвестных, которые изо дня в день рабствуют и работают за вознаграждение, которое даже не приближается к цене за их труд, не имеющих шансов на что-то лучшее? Но когда пытаются что-то изменить, помечены как оппозиционеры, фантазёры, неспокойные и утописты.

Каково это лучше !!!!!!!!

Поскольку прибыль превыше всего, мы перестаем ценить возможности нашей родины, нашего мира – нашей Земли. Земля – мой родной мир. Когда мы это поймем? Она только одна. То есть наша, потому что я думаю, что есть и другие миры. Но пока что не для нас, так как не можем добраться до них. Ха! На самом деле, учитывая вышесказанное, мы в состоянии уничтожить их мир. Давайте останемся здесь, пока  не улучшим  нашу жизнь и не решим проблемы здесь, на нашей планете.

К счастью, есть и другая сторона медали. Когда я вижу мододую мисс Гретту, вижу своего друга Марка и, конечно, сотни, тысячи других, как Greenpeace,  Limity sme my, TVP Česko-Slovensko Project Group, ООН, Project Venus,A2larm и остальных, которых из-за недостаточной информации о них я не могу перечислить, которые пытаются изменить нашу планету к лучшему, у меня появляется надежда. Надеюсь на мир для всех людей. Надеюсь на радость. Надеюсь на счастье. Надеюсь найти свое место во вселенной. Тогда эти «другие» не будут беспокоить нас!!!

И действительно для всех 😀😀🌍🌏🌎


Давайте задумаемся !!!!!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

%d blogerom sa páči toto: