O ľudoch pre ľudí

                                Všeobecné obchodné podmienky (VOP) 

Nadradenosť zmluvy                                                                                          

Nasledujúce ustanovenia platia ako celok, alebo jednotlivo pre naše obchody a obchodné vzťahy pokiaľ sa v konkrétnom prípade výslovne a písomne nedohodli iné ustanovenia a to formou konkrétnej zmluvy.

Platnosť                                                                                                                                    

Naše ponuky, dodávky a iné plnenia sú plnené len na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok. Podmienky platia pre všetky s plnením zákazky spojené následné obchody, ako predovšetkým dodávky náhradných dielov a pre ďalšie obchodné styky. A to aj keď neboli znova výslovne dohodnuté. Protichodné tvrdenia zákazníka s poukazovaním na vlastné odlišné obchodné, alebo nákupné podmienky týmto výslovne odmietame.

Uzatvorenie zmluvy                                                                                                

Naše ponuky sú vždy nezáväzné. Vyhradzujeme si prijatie akejkoľvek zákazky. Zákazník je viazaný na svoju objednávku 30 dní odo dňa podpisu zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá v okamihu, keď ju v priebehu tejto lehoty a pre bližšie označený predmet obchodu písomne potvrdíme alebo predmet obchodu dodáme.

Ceny                                                                                                                                                                                                                                                          

a) smerodajné sú naše ceny stanovené v našej záväznej ponuke alebo v potvrdení objednávky a pokiaľ takéto potvrdenie neexistuje, potom ceny z nášho cenníka platného v dobe uzavretia zmluvy. Naše ceny sa chápu ako ceny ku dňu dodávky s pripočítaním dane z pridanej hodnoty. Pri dodávkach mimo Slovenskej republiky platia vždy pre daný prípadplatné predpisy pre DPH.                                                                                                                                           

b)Náklady na balenie, dopravu, clá a iné úradné dávky a poplatky nesie zákazník. Riziko prechádza na zákazníka v okamihu, keď sme vec predali osobám určeným pre vykonanie zaslania.

Plnenie zákazky                                                                                                                                                                                                                                    

 a) Sme oprávnení objednávky dodávky alebo služby dodávať po častiach. Pokiaľ sme podľa zákona, nariadení alebo úradných predpisov nútení transportné alebo predajné balenie prijať späť, preberá zákazník s týmto spojené náklady. Zákazník je povinný dohodnuté dodávky prijať, táto povinnosť je hlavnou povinnosťou zákazníka. Pokiaľ zákazník prevezme tovar s omeškaním máme právo od zmluvy odstúpiť alebo požadovať odškodnenie pre nesplnenie povinnosti odberu.                                                                                                                              

b) Lehoty a dodacie lehoty sú nezáväzné, dodacia lehota začína plynúť uzavretím zmluvy pokiaľ nebolo výslovne a písomne dohodnuté inak.                                                                                                                                                                                                                                      

c) Omeškania dodávok a plnenia služieb zapríčinených vyššou mocou a inými nepredvídateľnými udalosťami, ktoré nám dodávky podstatne sťažujú a lebo znemožňujú a nie sú nami ovplyvniteľné ( k tomu patrí predovšetkým vojna, udalosti charakteru vojny, úradné nariadenie a zásahy, neudelenie vývozných, dovozných alebo tranzitných povolení, obchodné embargo, omeškanie dodávok surovín a súčiastok, štrajk, výluka a iné prevádzkové poruchy a havárie, výpadky dodávok energie, sabotáž a prírodné katastrofy) nás oprávňujú dodávku alebo službu predĺžiť o dobu trvania prekážky s prirátaním doby nábehu. Ak prekročí omeškanie dobu 3 týždňov, máme právo od zmluvy odstúpiť, v prípade definitívnej nemožnosti alebo neschopnosti dodávky alebo vykonania služby z vyššie uvedených príčin sme od týchto povinností oslobodení.                                                                                                                                                                                                                        

d) Dojednaná alebo stanovená lehota platí ako splnená, keď je nami dotyčný tovar pripravený k vyzdvihnutiu, v prípade dohodnutého zásielkového obchodu pripravený k odoslaniu alebo v prípade iných služieb, ktoré sme povinní plniť, pripravenosť k ich plneniu.                                 

e) V prípade nášho omeškania v plnení hlavného predmetu dodávky, môže zákazník od zmluvy odstúpiť alebo v zmysle nasledujúcich ustanovení požadovať odškodnenie až po bezvýslednom vypršaní písomne stanovenej dodatočnej lehoty, ktorá predstavuje najmenej 10 pracovných dní od doručenia oznámenia o stanovení tejto lehoty. Tieto práva je možné uplatniť iba písomnou formou.                                                                                                                  

f) Ak sme oprávnení požadovať odškodnenie pre nesplnenie zmluvy zákazníkom, predovšetkým v prípade ne prevzatia tovaru, máme právo požadovať náhradu škody vo výške 25% faktúrovanej čiastky alebo hodnoty zmluvy, pričom si vyhradzujeme právo v prípade preukázateľne vyššej hodnoty požadovať náhradu škodyv tejto preukázateľnej výške. Zákazník je oprávnený uplatňovať menšie škody. Pokiaľ zákazníkovi náleží nárok na náhradu škody, potom je výška odškodnenia stanovená na maximálne 5% faktúrovanej čiastky, na dotyčnú dodávku alebo službu. Požiadavky presahujúce tento rámec sú vylúčené, akonáhle sa nejedná o hrubú nedbanlivosť alebo úmysel.

Platobné podmienky                                                                                                                                                                                                        

a) Naše faktúry sú splatné okamžite v plnej výške. Máme právo odmietnuť platbu šekmi alebo iným bezhotovostným platobným prostriedkom. Poplatky,náklady a riziko spojené s námietkami v súvislosti s oneskoreným uplatnením bezhotovostnej platby nesie v plnej výške zákazník. Záruku za predloženie a námietky nepreberáme. Platby v cudzích menách budú pripísané k dobru podľa odpočtu banky.                                                                                                            

b) Od okamihu, kedy sa platba omešká sme oprávnení účtovať poplatok za každú upomienku vo výške 5,00 €. Úroky z omeškania sa účtujú vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej banky navŕšené o 5%. Iné práva ostávajú pritom nedotknuté.                                                    

c) Keď zákazník nedodrží svoje platobné povinnosti, predovšetkým pri nepreplatení šekov, pri oneskorených platbách, zastaveniach platieb alebo pri neúspešných exekučných opatreniach, aj keď boli vykonané treťou stranou, sme oprávnení požadovať okamžité preplatenie všetkých otvorených pohľadávok vrátane zmenkových záväzkov, a to bez ohľadu na dojednané lehoty a čo sa týka všetkých ostatných zmlúv, požadovať platbu vopred alebo peňažné záruky, ako aj pozastaviť všetky neuzavreté pohľadávky a vykonanie služieb do okamihu, keď budú preplatené všetky otvorené účty.                                                                                                                                                                    

d) Zákazník nemá právo uplatňovať proti nám nároky vlastné alebo treťou osobou odstúpené, pokiaľ tieto popierame alebo nie sú nami uznané za právoplatné. Pri dvojstranných obchodoch je zádržné právo neprípustné. V ostatných prípadoch je zádržné právo neprípustné.  V ostatných prípadoch je zádržné právo vylúčené, pokiaľ proti nárok nepramení z rovnakého zmluvného vzťahu.                                                                                                                                            

e) Pri úverom financovaní platia pravidlá príslušnej veriteľskej banky.

Výhrada vlastníckeho práva                                                                                                                                                                                      

Tovar zostáva v našom vlastníctve dovtedy, pokiaľ nie sú uhradené všetky naše pohľadávky vrátane vedľajších pohľadávok, nárokov na odškodnenie, nákladov na financovanie a preplatenie šekov.

Záruka                                                                                                                                                                                                                              

Čo sa týka záruk, na novo vyrobené veci a na služby platia zákonné lehoty. Ak zákazník predá od nás dodané predmety tretej strane , nie je mu dovolené tretiu stranu na nás odkazovať vo veci záruky s tým spojenej alebo už poskytnutej zo zákona podľa zmluvy. Zákazník je povinný naše dodávky a služby bezodkladne po dodaní preskúšať, či zodpovedajú zmluve a to v miere primeranej okolnostiam a v únosnom rozsahu, a to aj vtedy, keď bola dodávka podľa jeho určenia dodaná do tretích rúk. V prípade očividných nedostatkov našej dodávky nových výrobkov alebo služieb je nutné tieto písomne reklamovať v priebehu jedného týždňa odo dňa dodávky alebo služby, neskoršie reklamácie očividných nedostatkov sú vylúčené. Po tejto lehote je dodaný tovar považovaný za prevzatý bez akýchkoľvek nedostatkov. Reklamácia dodávky neoprávňuje k odmietnutiu ďalších dodávok v rámci jednej a tej istej alebo inej zmluvy. Nepreberáme záruku na vady, ktoré vznikli na základe neodborného či nesprávneho zaobchádzania, skladovania, používania a používania nevhodného príslušenstva, neodborných zmien na výrobku, po zásahu do jeho vnútra, v prípade zásahu vyššej moci a následkom preťaženia mechanických častí. Bežné výkyvy v kvalite, vzhľade, farbe, rozmeroch, váhe alebo vybavení podmienené trhom alebo technickými príčinami je nutné akceptovať.

Ručenie                                                                                                                                                                                                                                                    

 a) Nároky na náhradu škody bez ohľadu na ich právny dôvod, predovšetkým nároky kvôli nesprávnemu plneniu zmluvných záväzkov, kvôli previneniu pri jednaní o zmluve ako aj kvôli ostatným previneniam proti zmluve a nedovoleným úkonov sú vylúčené, pokiaľ škoda nevznikla našim úmyselným alebo hrubo nedbalým porušením povinností.                                                                                                                              

 b) Nároky na odškodnenie zákazníka podľa Obch. zákonníka Slovenskej republiky, ďalej Obč. zákonníka Slovenskej republiky, chýbajúce zaručené vlastnosti, za oneskorené plnenie alebo zodpovednosť za neschopnosť a podľa zákonom nariadeného ručenia za výrobky podľa, či podľa zákona o ručení za výrobky ako aj za porušenie záručných a základných povinností zostávajú a nie sú odstavom 9a) obmedzené.

Nakupovanie pomocou e shopu                                                                                                                                

Na www. stránke zamyslimesa.eu                                                                                                                                                                                 

a) pomocou objednávky zaslanej na emailovú adresu brunner@studioomb.com                                                                                                  

b) výberom do nákupného košíka zriadenom v e shope príslušnej stránky

Platba a dodanie tovaru vybranom v e shope                                                                                                                                                    

Dodacia lehota je 2 až 15 pracovných dní v závislosti od zložitosti objednaného výrobku alebo o jeho prítomnosti na sklade distribútora. Pri vystavenom výrobku je vždy uvedená platná dodacia lehota pre konkrétny tovar. Distribútor si vyhradzuje právo pri väčšom počte objednaných výrobkov túto lehotu predĺžiť o alikvotnú  dobu potrebnú pre výrobu a dodávku daných výrobkov.                                                                                                                        

Platbu za tovar alebo službu je možné zrealizovať :                                                                                                                                                      

a) prostredníctvom platobného systému PayPal (systém podporuje aj platbu debetnou alebo kreditnou kartou)                                                                                

b) prevodom na účet distribútora IBAN CZ066 2010 0000 0026 0120 5318 vedeného vo FIO banke a.s. SWIFT/BIC : FIOBCZPPXXX                                                                                         

c) na dobierku v okamihu doručenia zásielky.                                                                                                                                                         

Pri platbe prevodom platí: dodacia lehota a pripísaná platba na účte distribútora = expedícia.

Kupujúci                                                                                                                                                                                                                                            

 Každá fyzická alebo právnická osoba

Distríbutor

      Studio OMB s.r.o, IČO: 36841072, IČDPH:SK2022456656, DIČ:2022456656,                            

      sidlo: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

      register: okr.súd. Bratislava I., odd. Sro., vložka č. 69198/B

     email: brunner@studioomb.com  mobil: +421948444940

14) Distribútor sa zaväzuje                                                                                                                                                                                     

      a) Dodať výrobok alebo tovar tak ako bolo uvedené v objednávke kupujúceho

      b) Nemeniť cenu objednaného výrobku alebo tovaru

      c) Dodať výrobok alebo tovar nepoškodený originálne zabalený

      d) Dodacie lehoty rieši článok č. 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok

      e) Pribaliť daňový doklad ( v prípade „e knihy“ zaslať na emailovú adresu zákazníka)

15) Kupujúci sa zaväzuje 

      Oboznámiť  sa so všeobecnými obchodnými podmienkami distribútora

16) Dodávka výrobku alebo tovaru zakúpeného v e shope

Poštou alebo elektronicky.

      Zákazník je povinný skontrolovať obsah zásielky a neprevziať ju ak je poškodená

      V prípade ak zistí poškodenie spísať s kuriérom protokol o škode a odmietnutí prevzatia.

      Poškodenie výrobku alebo tovaru pri preprave je nutné reklamovať do 24 hod.

17) Reklamácia a záruka

      Na výrobky poskytujeme zákonnú záruku podľa platných predpisov EU.

18) Ako reklamovať poškodený tovar

 Ak sa Vám u nás zakúpený tovar z akéhokoľvek dôvodu poškodí môžete ho bez akýchkoľvek problémov reklamovať v lehote do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, prípadne na prirodzené opotrebovanie výrobku. V prípade, že Vám nebol dodaný kompletný tovar v objednávke, okamžite nás kontaktujte po otvorení zásielky, a to mailom alebo telefonicky.Akbola zásielka poškodená, spíšte s dopravcom o tom protokol, taktiež odporúčame nafotiť si zásielku ešte pred jej otvorením. Tieto skutočnosti budú následne preverené. Všetky zásielky sú balené za prísnych bezpečnostných podmienok. Dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Pokiaľ chcete tovar reklamovať je potrebné ho dôkladne zabaliť a odoslať spolu s reklamačným formulárom, ktorý nájdete na našej stránke (doporučene, nie na  dobierku) na našu adresu:  

      STUDIO OMB s.r.o, Račianska 88 B, 831 02 Bratislava

 19) Zasielanie poškodeného tovaru

a) Tovar je potrebné dôkladne zabaliť. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú strate tovaru na ceste k nám – je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k  jeho poškodeniu alebo strate.

b) Zásielku odoslať doporučene, nie na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.

c) K reklamácii odporúčame priložiť kópiu faktúry a dôvody reklamácie. Urýchlite tým celkový proces reklamácie.

   20) Náš postup pri reklamácií

a)Pri reklamácii opraviteľnej chyby, tovar opravíme, alebo vymeníme za tovar rovnakého druhu. 

b) Pri reklamácii neopraviteľnej chyby, tovar Vám vymeníme za tovar iného druhu v rovnakej alebo podobnej cene. 

 c) Pri reklamácii neopraviteľnej chyby, pokiaľ si nebudete vedieť vybrať iný tovar vrátime Vám peniaze.

d) Pri reklamácii poškodeného tovaru poštovné na opätovné zaslanie reklamovaného tovaru neplatíte. 

e) Reklamáciu vybavíme max. do 30 dní odo dňa fyzického prevzatia reklamovaného tovaru, 

Reklamácie vybavujeme v poradí v akom nám boli doručené.

21) Vrátenie zakúpeného výrobku alebo tovaru

V prípade, že zistíte, že náš výrobok alebo tovar nespĺňa Vaše predstavy, môžete nám ho do 14 dní vrátiť, vybrať si iný výrobok alebo tovar alebo odstúpiť od zmluvy. Lehota začína plynúť prevzatím výrobku alebo tovaru alebo uzavretím zmluvy. Toto právo si môžete uplatniť pomocou formulára dostupného na našej stránke www.zamyslimesa.eu. Pokiaľ si nevyberiete iný výrobok alebo tovar, vrátime Vám Vaše peniaze, náklady na vrátenie výrobku alebo tovaru podľa zákona hradíte Vy.

Toto ustanovenie sa netýka e knih (rieši bod 9 tohoto formulára a bod 17 a 22 VOP ) ani klasických kníh, ktoré dodávame v ochrannom obale.

Právo na odstúpenie nemá podnikateľ na IČO.

Výrobok a Tovar nesmie však niesť stopy používania.

22)  Eprodukty ( na stiahnutie) 

Sprístupnenie Elektronického obsahu: Po uhradení ceny za e produkt distribútora, tento sprístupní Elektronický obsah objednávateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické  umožnenie stiahnutia elektronického obsahu cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Objednávateľ si elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od chvíle prevzatia elektronického obsahu sa povinnosti objednávateľa považujú za naplnené.

Používanie elektronického obsahu. Distribútor poskytuje objednávateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za distribútorom licencovaný objednávateľovi, ak objednávateľ neurčí inak.

Obmedzenia. Ak nie je uvedené inak, elektronický obsah je chránený autorským zákonom.

Objednávateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v elektronickom obsahu. Objednávateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ani ISBN, ktorá chráni elektronický obsah. Nedovolí ani tretej osobe vykonať tieto činnosti vedúce k porušeniu tohoto článku.

Zákaz nelegálneho používania a výhrada práv. Objednávateľ nemôže používať službu ani elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Objednávateľ berie na vedomie, že využitím služby a zaplatením za licenciu na použitie elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva autora ani žiadneho z jeho distribútora. Všetky súčasti elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

Vyhlásenie o záruke. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa službu a elektronický obsah na vlastné riziko. Distribútor nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním služby alebo elektronického obsahu objednávateľovi vznikne. Služba,     elektronický obsah, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so službou sú finálne a objednávateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak distribútor neurčí inak.

 23) Záverečné ustanovenia

a) V prípade zmluvy so zaregistrovanými obchodníkmi platí sídlo našej firmy ako miesto plnenia pre zmluvnú povinnosť zákazníka, predovšetkým pre platbu.

b) Ako príslušné miesto súdu sú dohodnuté príslušné súdy Slovenskej republiky.Sme každopádne oprávnení vzniesť žalobu aj v mieste sídla zákazníka alebo sídla jeho pobočky.

c) Celý zmluvný vzťah podlieha právu Slovenskej republiky s výlukou dohody Spojených  národov o medzinárodnom obchode (CISG).

d) Sme oprávnení uchovávať a využívať údaje získane v rámci obchodných vzťahov, a to podľa pravidiel daných zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám a budú spravované len pre potreby distribútora v jeho informačnom systéme. Poskytnutie osobných údajov zo strany zákazníka je dobrovoľné a nepovinné, a zákazník môže kedykoľvek písomne namietnuť ich ďalšie spracovanie v informačnom systéme distribútora. Ďalej pre naše služby platí: Objednávateľ poskytuje dobrovoľne distribútorovi osobné údaje podľa „Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ( ďalej len „ nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Službe

Ustanovenia ktorými sa riadime vo vzťahu k GDPR nájdete TU

e) Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia boli alebo sa stali neplatnými alebo napadnuteľným, zostávajú ostatné ustanovenia nedotknuté a je ich nutné objasniť alebo doplniť tak, aby sa zákonným spôsobom podľa možností čo najpresnejšie docielil zamýšľaný hospodársky účel. To platí i pre prípadné medzery, ktoré by bolo potrebné zaplniť.

f) Vyhradzujeme si právo kedykoľvek meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky.

g) Tieto VOP vstupujú do platnosti 01.10.2018, zároveň rušia predchádzajúce obchodné

ustanovenia a podmienky, sú verejne dostupné na www.zamyslimesa.eu.

O migrácií tak ako sa hovoriť má
Vypočujte si kliknutím na link: Šéf migračného úradu: Liekom na nelegálnu migrác...
Hlas zdravého rozumu
Keď niekto rozmýšľa aj srdcom. https://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/vod.htm...
Michail Sergejevič Gorbačov
V týchto dňoch svet prišiel o veľkého človeka. Ja osobne o človeka s ktorým bola...
Keď je potrebné počúvať názory, diskutovať a myslieť.
Dnes, keď strácam nádej v ľudstvo. Keď mám dojem, že žijem obklopený tuposťou. K...
Žijeme spolu na našej Zemi
Sledujeme vyhlásenia politikov, ktorý sú poväčšinou v priamom napojení na busine...
Nezabudnime – Zamyslime sa!
Európska komisia – Vyhlásenie Európsky pamätný deň rómskeho holo...