O ľudoch pre ľudí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI STUDIO OMB s.r.o. prevádzkovateľa stránky a e shopu www.zamyslimesa.eu

          Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, komu sú vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť.

         Máte vždy možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

        Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou STUDIO OMB s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 36841072, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69198/B. Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa alebo aj sprostredkovateľa.

         Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme :

 1. informácie, ktoré poskytujete pri používaní našich služieb – napríklad fotografie, meno, adresa
 2. informácie poskytované pri našich platených službách – platobné informácie, napríklad číslo bankového účtu alebo iné finančné informácie
 3. informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.
 4. technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

       Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

 1. Na spravovanie vášho účtu a poskytovanie našich služieb
 2. Vo väčšine prípadov je právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje plnenie zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o sprostredkovaní služby. Prostredníctvom overenia vášho jedinečného prihlasovacieho mena a hesla môžete napríklad: objednávať nami ponúkaný tovar alebo služby
 3. Na plnenie zákonných povinností, napr. zákon o účtovníctve, v zmysle ktorého sme povinní uchovávať určité údaje k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone.
 4. Na presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb aprešetrenie porušenia našich podmienok
 5. Získané údaje zo zariadení nám pomáhajú overiť totožnosť používateľa, pretože sa neustále snažíme chrániť váš účet prostredníctvom tímu technikov a technológií, ako je napríklad šifrovanie komunikácie aj ďalšieho obsahu (napríklad fotografií) prostredníctvom protokolu HTTPS.

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

      Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

      Zhľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účel spracovania. V súvislosti s našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Vzhľadom na to, že v rámci našich služieb umožňujeme pre našich klientov objednať si služby rôzneho druhu na našich portáloch, plníme aj úlohu sprostredkovateľa v zmysle Zákona. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

     Okruhy príjemcov:

Dodávatelia programátorských služieb, , subdodávatelia služieb, poskytovatelia účtovných služieb. Osoby, ktorým sme povinní poskytnúť vaše údaje na základe zákona, napr. Slovenská obchodná inšpekcia, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

  Webové portály prevádzkujeme na serveroch spoločnosti Web support s.r.o., Staré Grunty 12, Bratislava a WebHause, s.r.o. Paulínska 20, Trnava

Ako dlho budú vaše osobné údaje spracúvané?

      Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

      Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním vašich osobných údajov?

 1. Právo na prístup k osobným údajom
 2. máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov
 3. máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
 4. odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy
 5. o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
 6. Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Opakovanie Vašej žiadosti o poskytnutie osobných údajov nám dáva právo túto službu spoplatniť.
 7. Právo na opravu osobných údajov
 8. Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie), pokiaľ budú splnené nasledovné podmienky: vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali, odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie, namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne,vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie, 
 9. Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, na uplatnenie nášho právneho nároku, na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania 
 10. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov: počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov, pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov, my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov, budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami
 11. Právo na prenosnosť osobných údajov
 12. Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.
 13. Právo na odvolanie súhlasu
 14. Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba.
 15. Pokiaľ sú vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 Ako nás môžete kontaktovať?

Prostredníctvom emailu, telefonicky alebo písomne na adresu nášho sídla.

STUDIO OMB s.r.o.

Račianska 88 B, 831 02 Bratislava  

IČO: 36841072

DIČ: 2022456656

Zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel Sro, vložka č.69198/B

Adresa elektronickej pošty: brunner@studioomb.com

Telefonický kontakt: +421948444940 

         Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

O migrácií tak ako sa hovoriť má
Vypočujte si kliknutím na link: Šéf migračného úradu: Liekom na nelegálnu migrác...
Hlas zdravého rozumu
Keď niekto rozmýšľa aj srdcom. https://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/vod.htm...
Michail Sergejevič Gorbačov
V týchto dňoch svet prišiel o veľkého človeka. Ja osobne o človeka s ktorým bola...
Keď je potrebné počúvať názory, diskutovať a myslieť.
Dnes, keď strácam nádej v ľudstvo. Keď mám dojem, že žijem obklopený tuposťou. K...
Žijeme spolu na našej Zemi
Sledujeme vyhlásenia politikov, ktorý sú poväčšinou v priamom napojení na busine...
Nezabudnime – Zamyslime sa!
Európska komisia – Vyhlásenie Európsky pamätný deň rómskeho holo...